SAMPLE ROUTE: FETHIYE - GOCEK - KEKOVA - FETHIYE1 - DAY: Fethiye

2 - DAY: Ships Island

3 - DAY: Green Bay - Kas


4 - DAY: Tersane Island – Kale – Fenerli Almanli Bay


5 - DAY: Demre - Gokkaya


6 - DAY: Kekova - Kalkan


7 - DAY: Turunc Bay – Samanlik Bay


8 - DAY: Fethiye